Regulamin

Ostatnia aktualizacja: February 21, 2019

Niniejsze Warunki („Warunki”, „Warunki”) regulują stosunki z witryną https://en.luz.vc/ („Usługa”) obsługiwaną przez LUZ Digital Inc („nas”, „my”, lub „nasz”).

Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi przeczytaj uważnie niniejsze Warunki.

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej wynika z akceptacji i przestrzegania niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki dotyczą wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków i akceptujesz wszystkie konsekwencje prawne. Jeśli nie zgadzasz się na te warunki, w całości lub w części, nie korzystaj z Usługi.

Zakupy

Jeśli chcesz kupić dowolny produkt lub usługę udostępnioną za pośrednictwem Usługi („Zakup”), możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji związanych z Twoim Zakupem, w tym między innymi numeru karty kredytowej, daty ważności karty kredytowej, swój adres rozliczeniowy i informacje o wysyłce.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) masz prawo do korzystania z dowolnej karty kredytowej lub innej metody płatności w związku z dowolnym zakupem; oraz (ii) informacje, które nam dostarczasz, są prawdziwe, poprawne i kompletne.

Przesyłając takie informacje, udzielasz nam prawa do przekazywania informacji stronom trzecim w celu ułatwienia realizacji zakupów.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulowania zamówienia w dowolnym momencie z pewnych powodów, w tym między innymi: dostępności produktu lub usługi, błędów w opisie lub cenie produktu lub usługi, błędu w zamówieniu lub z innych powodów.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulowania zamówienia w przypadku podejrzenia oszustwa lub nieautoryzowanej lub nielegalnej transakcji. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności ani nie będziemy ponosić odpowiedzialności za niewykonanie Zamówienia lub wynikające z tego straty lub szkody.

Dostępność, błędy i nieścisłości

Aby zapewnić wyjątkową obsługę i dokładność, regularnie aktualizujemy produkty i usługi w Serwisie.

Nie możemy i nie gwarantujemy dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji, w tym cen, obrazów produktów, specyfikacji, dostępności i usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji oraz do korygowania błędów, nieścisłości lub pominięć w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

Pomimo naszych starań, produkty lub usługi dostępne w naszym Serwisie mogą mieć błąd w cenie, być niedokładnie opisane lub niedostępne.

Możemy doświadczyć opóźnień w aktualizowaniu informacji o Usłudze i naszych reklamach na innych stronach internetowych.

Konkursy, loterie i promocje

Wszelkie konkursy, loterie lub inne promocje (łącznie „Promocje”) udostępniane za pośrednictwem Usługi mogą podlegać zasadom, które są odrębne od niniejszych Warunków. Jeśli bierzesz udział w jakichkolwiek promocjach, zapoznaj się z obowiązującymi zasadami oraz naszą polityką prywatności. Jeśli zasady Promocji są sprzeczne z niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają zasady Promocji.

Promocje mogą być dostępne przez ograniczony czas.

Treść

Nasza usługa umożliwia publikowanie, łączenie, przechowywanie, udostępnianie i udostępnianie w inny sposób określonych informacji, tekstu, grafiki, filmów lub innych materiałów („Treści”). Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Treść publikowaną w Serwisie, w tym za jej legalność, wiarygodność i stosowność.

Publikując treści do serwisu, użytkownik udziela nam prawa i licencji do używania, modyfikowania, publicznie wykonywać, publicznie odtwarzać, kopiować i rozpowszechniać Treści dalej i za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik zachowuje wszelkie swoje prawa do Treści zgłaszanej, publikowanej lub wyświetlanej przez służby i jesteś odpowiedzialny za ochronę tych praw. Zgadzasz się, że licencja ta obejmuje prawo dla nas, aby uczynić swoją zawartość dostępna dla innych użytkowników serwisu, którzy mogą również wykorzystać swój temat treści tych zasad.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) zawartość jest twoje (jesteś jej właścicielem) lub masz prawo do korzystania z niego oraz przyznaniu nam praw i licencji, jak przewidziano w niniejszym Regulaminie, oraz (ii) delegowanie Treści na lub za pośrednictwem serwisu nie narusza prawa do prywatności, prawa reklamy, prawa autorskie, prawa umów lub innych praw jakiejkolwiek osoby.

Zastrzegamy wszelkie prawa do Blokowanie lub usuwanie komunikatów lub materiałów, które decydują się: (a) obraźliwych, zniesławiających lub obsceniczne; (B) oszukańcze, zwodnicze lub wprowadzające w błąd; (C) z naruszeniem praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw, własności intelektualnej lub innego; (D) obraźliwe lub w inny sposób nie do przyjęcia dla nas według własnego uznania.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poprzez zapewnienie Państwu możliwość przeglądania i rozpowszechniania treści generowanych przez użytkowników w Serwisie, jesteśmy tylko działając jako bierny kanał dla takiego podziału i nie podejmuje żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności odnoszące się do wszelkich treści lub działań na służbie ,

Konta

Po utworzeniu konta w naszym sklepie, musisz dostarczyć nam informacji, które są dokładne, kompletne i aktualne w każdym czasie. Niespełnienie tego warunku stanowi naruszenie Warunków, które mogą spowodować natychmiastowe zamknięcie konta w naszym serwisie.

Jesteś odpowiedzialny za ochronę hasło, którego używasz do uzyskania dostępu do Serwisu oraz za wszelkie działania lub działań w ramach hasła, czy hasło jest z naszych usług lub usług osób trzecich.

Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać hasła osobom trzecim. Musisz powiadomić nas niezwłocznie po powzięciu wiadomości o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub nieuprawnionego korzystania z jego konta.

Użytkownik nie może używać jako nazwy użytkownika nazwisko innej osoby lub podmiotu, lub że nie jest zgodny z prawem do użytkowania, nazwa lub znaku towarowego, który jest przedmiotem jakichkolwiek praw innej osoby lub podmiotu innego niż ty bez odpowiedniego zezwolenia lub nazwę, która jest inny sposób obraźliwe, wulgarne lub obsceniczne.

Polityka praw autorskich

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Naszą zasadą jest odpowiadanie na wszelkie roszczenia, że ​​Treści zamieszczone w Serwisie naruszają prawa autorskie lub inne naruszenie własności intelektualnej („Naruszenie”) jakiejkolwiek osoby.

Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub jesteś upoważniony w imieniu jednego z nich i uważasz, że dzieło chronione prawem autorskim zostało skopiowane w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich za pośrednictwem Usługi, musisz przesłać swoje powiadomienie na piśmie „Naruszenie praw autorskich” z [Email protected] i dołącz do swojego zawiadomienia szczegółowy opis domniemanego naruszenia.

Możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody (w tym koszty i opłaty adwokackie) za fałszywe oświadczenie, że jakakolwiek Treść narusza Twoje prawa autorskie.

Własność intelektualna

Usługa i cała zawartość, w tym między innymi tekst, obrazy, grafika lub kod, są własnością LUZ Digital Inc i są chronione prawem autorskim, znakami towarowymi, bazą danych i innymi prawami własności intelektualnej. Użytkownik może wyświetlać i kopiować, pobierać lub drukować fragmenty materiałów z różnych obszarów Usługi wyłącznie na własny niekomercyjny użytek lub złożyć zamówienie w LUZ Digital Inc. Wszelkie inne użycie jest surowo zabronione i może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa. Niniejsze Warunki nie przyznają Licencjobiorcy licencji na używanie jakiegokolwiek znaku towarowego LUZ Digital Inc lub jego podmiotów stowarzyszonych. Ponadto zgadzasz się nie używać, zmieniać ani usuwać żadnych informacji o własności z materiałów pobranych z Serwisu.

Linki do innych stron internetowych

Usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością lub nie są kontrolowane przez LUZ Digital Inc.

LUZ Digital Inc nie sprawuje kontroli nad treścią, polityką prywatności lub praktyką stron internetowych lub usług osób trzecich i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że LUZ Digital Inc nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron lub usług.

Radzimy, aby przeczytać warunki i politykę prywatności jakichkolwiek zewnętrznych witryn lub usług internetowych, które odwiedzasz.

Zakończenie

Możemy zakończyć lub zawiesić dostęp do naszej usługi natychmiast, bez wcześniejszego powiadomienia lub zobowiązania, z jakiegokolwiek powodu, w tym, bez ograniczeń, w przypadku naruszenia Warunków.

Wszystkie postanowienia Regulaminu pozostają w mocy po rozwiązaniu, w tym, bez ograniczeń, przepisów własności, zrzeczenie się gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Po rozwiązaniu umowy prawo do korzystania z Serwisu natychmiast zaprzestać. Jeśli chcesz zamknąć konto, możesz po prostu zaprzestanie korzystania z Usługi.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić nieszkodliwe LUZ Digital Inc, jego dyrektorów, członków zarządu, dyrektorów, przedstawicieli, pracowników, kontrahentów, licencjodawców, licencjobiorców, dostawców i agentów, przed wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami, zobowiązaniami, kosztami, działaniami lub wymagania.

Należą do nich, ale nie są ograniczone do: (a) opłaty prawne i księgowe wynikające z korzystania z Usługi; (b) naruszenia któregokolwiek z tych warunków; (c) coś piszesz lub przesłać do Serwisu; oraz (d) wszelkie działania związane z Twoim kontem. Obejmuje to wszelkie zaniedbania i bezprawne przez Ciebie, inne osoby lub jednostki dostępu do usługi przy użyciu konta, czy taki dostęp jest uzyskiwany za pomocą środków fałszywych lub nielegalnych.

Ograniczenie odpowiedzialności

LUZ Digital Inc, jej dyrektorzy, pracownicy, partnerzy, agenci, dostawcy lub podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub karne szkody, w tym między innymi straty ekonomiczne, straty lub uszkodzenie nośników elektronicznych lub danych, wartość firmy lub inne straty niematerialne, wynikające z (i) dostępu do Usługi lub korzystania z niej; (ii) brak możliwości dostępu lub korzystania z Usługi; (iii) jakiekolwiek zachowanie lub treść jakiejkolwiek strony trzeciej na lub związanej z Usługą; (iv) wszelkie treści uzyskane z lub za pośrednictwem Usługi; oraz (v) nieuprawniony dostęp do, wykorzystywanie lub modyfikowanie twoich transmisji lub treści, niezależnie od tego, czy są one oparte na gwarancji, umowie, czynach niedozwolonych (w tym zaniedbaniu) lub jakimkolwiek innym roszczeniu prawnym, niezależnie od tego, czy zostaliśmy poinformowani o możliwości takiego szkoda, a nawet jeśli ustalony tutaj środek zaradczy okaże się nieskuteczny.

Zastrzeżenie A dla Zrzeczenie się praw

LUZ Digital Inc nie udziela żadnych gwarancji, oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do strony internetowej i związanej z nią technologii. Wszelkie rzekomo obowiązujące gwarancje, warunki są wykluczone, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Korzystanie z Usługi odbywa się na wyłączne ryzyko. Usługa jest świadczona na zasadzie „TAK JAK JEST” i „JAK DOSTĘPNA”. Usługa jest świadczona bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, ale nie wyłącznie, domniemanych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw lub przebiegu działalności, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo każdego prowincja w Kanadzie. W takich przypadkach stosuje się prawo prowincji w niezbędnym zakresie.

LUZ Digital Inc, jej spółki zależne, stowarzyszone i licencjodawcy nie gwarantują, że a) Usługa będzie działać nieprzerwanie, bezpiecznie lub dostępna w określonym czasie lub miejscu; b) wszelkie błędy lub wady zostaną poprawione; c) Usługa jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych składników; lub d) wyniki korzystania z Usługi spełnią Twoje wymagania.

W przypadku naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków, a LUZ Digital Inc zdecyduje się nie podejmować natychmiastowych działań lub w ogóle nie podejmie działań, LUZ Digital Inc będzie nadal uprawniony do wszystkich praw i środków zaradczych w dowolnym późniejszym terminie lub w każdej innej sytuacji, w której złamać niniejsze Warunki. LUZ Digital Inc nie zrzeka się żadnych swoich praw. LUZ Digital Inc nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzekome naruszenie niniejszych Warunków spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi. Osoba, która nie jest stroną niniejszych Warunków, nie ma prawa do egzekwowania.

Użytkownik nie może scedować, sublicencji lub w inny sposób przeniesienia jakichkolwiek praw wynikających z niniejszych Warunków.

Wyłączenia

Jak wskazano powyżej, niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie pewnych gwarancji lub wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, więc powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania. Wojewódzkich Kanadzie przepisy mogą mieć zastosowanie do niektórych produktów i świadczonych usług.

Prawo

Niniejsze Warunki są regulowane, interpretowane i egzekwowane zgodnie z przepisami obowiązującymi w prowincji Ontario i przepisami prawa Kanady, stosownie do przypadku.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne przez właściwy sąd, to wszystkie pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostają w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między nami w zakresie naszych usług, i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, ustne lub innego rodzaju, odnośnie Serwisu.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub wymiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić przynajmniej 30 dni przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania.

Poprzez kontynuowanie dostępu lub korzystania z naszych usług po tych zmian w życie, wyrażasz zgodę na związanie się z nowymi warunkami. Jeśli nie zgadzasz się z nowymi warunkami, w całości lub w części, należy zaprzestać korzystania z witryny i Usługi.

Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami.

Menu główne