Terma dan Syarat

Dikemaskinikan terakhir: Februari 21, 2019

Terma dan Syarat ini ("Syarat", "Terma dan Syarat") mengawal hubungan anda dengan laman web https://en.luz.vc/ ("Perkhidmatan") yang dikendalikan oleh LUZ Digital Inc ("kami", "kami" atau "kami").

Sila baca Terma dan Syarat ini dengan teliti sebelum menggunakan Perkhidmatan.

Akses anda dan penggunaan Perkhidmatan ini adalah berdasarkan penerimaan dan pematuhan anda terhadap Terma ini. Terma ini dikenakan kepada semua pelawat, pengguna dan orang lain yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan ini.

Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma ini dan menerima semua akibat undang-undang. Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat ini, secara keseluruhan atau sebahagian, jangan gunakan Perkhidmatan ini.

Pembelian

Jika anda ingin membeli apa-apa produk atau perkhidmatan yang disediakan melalui Perkhidmatan ("Pembelian"), anda mungkin diminta untuk membekalkan maklumat tertentu yang berkaitan dengan Pembelian anda termasuk, tanpa batasan, nombor kad kredit anda, tarikh tamat kad kredit anda, alamat pengebilan anda, dan maklumat penghantaran anda.

Anda mewakili dan menjamin bahawa: (i) anda mempunyai hak yang sah untuk menggunakan mana-mana kad kredit atau kaedah pembayaran lain yang berkaitan dengan mana-mana Pembelian; dan (ii) maklumat yang anda berikan kepada kami adalah benar, betul dan lengkap.

Dengan mengemukakan maklumat sedemikian, anda memberi kami hak untuk memberikan maklumat kepada pihak ketiga untuk tujuan menyelesaikan pembelian.

Kami berhak menolak atau membatalkan pesanan anda pada bila-bila masa atas alasan tertentu termasuk tetapi tidak terhad kepada: ketersediaan produk atau perkhidmatan, kesilapan dalam keterangan atau harga produk atau perkhidmatan, kesilapan dalam pesanan anda atau sebab-sebab lain.

Kami berhak untuk menolak atau membatalkan pesanan anda jika penipuan atau urus niaga tanpa izin atau haram disyaki. Kami tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap apa-apa kegagalan untuk Pembelian selesai, atau apa-apa kehilangan atau kerosakan yang terhasil kepada anda.

Ketersediaan, Kesilapan dan Ketidaktepatan

Untuk memberikan perkhidmatan yang luar biasa, dan ketepatan, kami sentiasa mengemas kini produk dan perkhidmatan pada Perkhidmatan.

Kami tidak boleh dan tidak menjamin ketepatan atau kesempurnaan sebarang maklumat, termasuk harga, imej produk, spesifikasi, ketersediaan dan perkhidmatan. Kami berhak untuk menukar atau mengemaskini maklumat dan membetulkan kesilapan, ketidaktepatan, atau peninggalan pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.

Walaupun usaha terbaik kami, produk atau perkhidmatan yang tersedia di Perkhidmatan kami mungkin mempunyai ralat mengenai harga, tidak tepat diterangkan, atau tidak tersedia.

Kami mungkin mengalami kelewatan dalam mengemaskini maklumat mengenai Perkhidmatan dan dalam pengiklanan kami di laman web lain.

Peraduan, Undian dan Promosi

Sebarang pertandingan, cabutan undian atau promosi lain (secara kolektif, "Promosi") yang disediakan melalui Perkhidmatan boleh ditadbir oleh peraturan yang berasingan daripada Syarat ini. Jika anda mengambil bahagian dalam sebarang Promosi, sila semak peraturan yang dikenakan serta Dasar Privasi kami. Sekiranya peraturan untuk Promosi bercanggah dengan Syarat ini, peraturan Promosi akan dikenakan.

Promosi boleh didapati untuk masa yang terhad.

Kandungan

Perkhidmatan kami membolehkan anda menyiarkan, memaut, menyimpan, berkongsi dan menyediakan maklumat tertentu, teks, grafik, video atau bahan lain ("Kandungan"). Anda bertanggungjawab terhadap Kandungan yang anda hantar kepada Perkhidmatan, termasuk kesahihan, kebolehpercayaan, dan kesesuaiannya.

Dengan menyiarkan kandungan kepada Perkhidmatan ini, anda memberikan kita hak dan lesen untuk menggunakan, mengubah suai, secara awam, memaparkan secara awam, mengeluarkan semula, dan mengedarkan Kandungan dalam dan melalui Perkhidmatan. Anda mengekalkan mana-mana dan semua hak-hak anda dengan mana-mana Kandungan yang anda serahkan, siarkan atau paparan pada atau melalui Perkhidmatan dan anda bertanggungjawab untuk melindungi hak-hak tersebut. Anda bersetuju bahawa lesen ini termasuk hak bagi kita untuk membuat kandungan anda kepada pengguna lain Perkhidmatan ini, yang juga boleh menggunakan subjek Kandungan anda kepada Syarat ini.

Anda mewakili dan menjamin bahawa: (i) kandungan adalah milik anda (anda memilikinya) atau anda mempunyai hak untuk menggunakannya dan memberikan kami hak dan lesen yang diperuntukkan dalam Syarat ini, dan (ii) penyiaran kandungan anda pada atau melalui Perkhidmatan tidak melanggar hak privasi, hak publisiti, hak cipta, hak kontrak atau sebarang hak mana-mana orang.

Kami mempunyai segala hak untuk menyekat atau membuang komunikasi atau bahan-bahan yang kami tentukan sebagai: (a) kesat, memfitnah, atau lucah; (B) penipuan, menipu, atau mengelirukan; (C) melanggar hak cipta, tanda dagangan atau, harta intelek lain kanan lain atau; (D) menyakitkan hati atau tidak boleh diterima kepada kami mengikut budi bicara kami.

Anda mengakui bahawa, dengan menyediakan anda dengan keupayaan untuk melihat dan mengedarkan kandungan yang dijana pengguna dalam Perkhidmatan ini, kami hanya bertindak sebagai saluran pasif untuk pengagihan tersebut dan tidak menjalankan apa-apa kewajipan atau liabiliti yang berkaitan dengan mana-mana kandungan atau aktiviti dalam Perkhidmatan .

Akaun

Apabila anda membuat akaun dengan kami, anda mesti memberikan kami maklumat yang tepat, lengkap dan terkini pada setiap masa. Kegagalan berbuat demikian adalah pelanggaran Syarat, yang boleh mengakibatkan penamatan serta-merta akaun anda pada Perkhidmatan kami.

Anda bertanggungjawab untuk melindungi kata laluan yang anda gunakan untuk mengakses Perkhidmatan tersebut dan untuk apa-apa aktiviti atau tindakan di bawah kata laluan anda, sama ada kata laluan anda adalah dengan Perkhidmatan kami atau perkhidmatan pihak ketiga.

Anda bersetuju untuk tidak mendedahkan kata laluan anda kepada mana-mana pihak ketiga. Anda mesti memberitahu kami sebaik sahaja menyedari apa-apa pelanggaran keselamatan atau penggunaan tanpa kebenaran akaun anda.

Anda tidak boleh menggunakan sebagai nama pengguna nama orang atau entiti lain atau yang tidak boleh didapati secara sah untuk digunakan, nama atau perdagangan tanda yang tertakluk kepada apa-apa hak orang atau entiti lain selain daripada anda tanpa kebenaran yang sesuai, atau nama yang adalah bersifat menghina, kesat atau lucah.

Dasar Hakcipta

Kami menghormati hak harta intelek orang lain. Adalah menjadi dasar kami untuk menjawab apa-apa tuntutan bahawa Kandungan yang disiarkan di Perkhidmatan melanggar hak cipta atau pelanggaran harta intelek lain ("Pelanggaran") bagi mana-mana orang.

Sekiranya anda adalah pemilik hak cipta, atau diberi kuasa atas nama seseorang, dan anda percaya bahawa karya berhak cipta telah disalin dengan cara yang merupakan pelanggaran hak cipta yang berlaku melalui Perkhidmatan, anda mesti menyerahkan notis anda secara tertulis untuk perhatian "Pelanggaran Hak Cipta" dari [E-mel dilindungi] dan sertakan dalam notis anda keterangan terperinci mengenai Dugaan Pelanggaran.

Anda mungkin bertanggungjawab untuk ganti rugi (termasuk kos dan yuran peguam) untuk menyalahtafsirkan bahawa Kandungan yang melanggar hak cipta anda.

Harta Intelek

Perkhidmatan dan semua kandungan, termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, imej, grafik atau kod adalah milik LUZ Digital Inc dan dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan, pangkalan data dan hak harta intelektual yang lain. Anda boleh memaparkan dan menyalin, memuat turun atau mencetak bahagian-bahagian bahan dari kawasan-kawasan yang berlainan Perkhidmatan hanya untuk kegunaan bukan komersil anda sendiri, atau untuk membuat pesanan dengan LUZ Digital Inc. Sebarang kegunaan lain adalah dilarang dan mungkin melanggar hak cipta, tanda dagangan dan undang-undang lain. Terma ini tidak memberikan lesen untuk menggunakan sebarang tanda dagangan LUZ Digital Inc atau sekutunya. Anda selanjutnya bersetuju untuk tidak menggunakan, menukar atau memadamkan sebarang notis proprietari daripada bahan yang dimuat turun dari Perkhidmatan.

Pautan ke Laman Web Lain

Perkhidmatan ini mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga atau perkhidmatan yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh LUZ Digital Inc.

LUZ Digital Inc tidak mempunyai kawalan, dan tidak bertanggungjawab terhadap, kandungan, dasar privasi, atau amalan mana-mana laman web atau perkhidmatan web pihak ketiga. Anda selanjutnya mengakui dan bersetuju bahawa LUZ Digital Inc tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungan, secara langsung atau tidak langsung, untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau yang dikatakan disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan terhadap apa-apa kandungan, barang atau perkhidmatan itu yang ada pada atau melalui mana-mana laman web atau perkhidmatan sedemikian.

Kami menasihatkan anda untuk membaca terma-terma dan syarat-syarat dan dasar privasi mana-mana laman web pihak ketiga atau perkhidmatan yang anda lawati.

Penamatan

Kami boleh menamatkan atau menggantung akses kepada Perkhidmatan kami serta-merta, tanpa notis atau liabiliti, atas apa jua sebab, termasuk, tanpa had, jika anda melanggar Syarat.

Semua peruntukan dalam ini akan terus hidup penamatan, termasuk, tanpa had, peruntukan pemilikan, penafian jaminan, tanggung rugi dan had liabiliti.

Selepas penamatan, hak anda untuk menggunakan Perkhidmatan akan serta-merta berhenti. Jika anda ingin menamatkan akaun anda, anda hanya boleh berhenti menggunakan Perkhidmatan.

Penanggungan kerugian

Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan memegang LUZ Digital Inc, prinsipal, pegawai, pengarah, wakil, pekerja, kontraktor, pemberi lesen, pemegang lesen, pembekal dan ejen yang tidak berbahaya daripada dan terhadap sebarang tuntutan, kerugian, ganti rugi, obligasi, kos, tindakan atau permintaan.

Ini termasuk tetapi tidak terhad kepada: (a) yuran guaman dan perakaunan hasil daripada penggunaan Perkhidmatan; (B) pelanggaran mana-mana Terma ini; (C) apa-apa yang anda posting di atau muat naik kepada Perkhidmatan; dan (d) apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan akaun anda. Ini termasuk apa-apa kelakuan cuai atau menyalahi undang-undang oleh anda, mana-mana orang atau entiti mengakses Perkhidmatan dengan menggunakan akaun anda sama ada akses itu diperolehi melalui cara fraud atau menyalahi undang-undang.

Had Liabiliti

LUZ Digital Inc, pengarah, pekerja, rakan kongsi, ejen, pembekal, atau gabungannya, tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau kerosakan, ganti rugi langsung atau tidak langsung, sampingan, khas, berbangkit atau hukuman, termasuk tanpa batasan, kerugian ekonomi, kerugian atau kerosakan kepada media atau data elektronik, muhibah, atau kerugian tidak ketara yang lain, hasil daripada (i) akses anda kepada atau penggunaan Perkhidmatan; (ii) ketidakupayaan anda untuk mengakses atau menggunakan Perkhidmatan; (iii) apa-apa kelakuan atau kandungan mana-mana pihak ketiga yang berkaitan atau berkaitan dengan Perkhidmatan; (iv) apa-apa kandungan yang diperolehi daripada atau melalui Perkhidmatan; dan (v) akses tanpa izin kepada, penggunaan atau pengubahan penghantaran atau kandungan anda, sama ada berdasarkan jaminan, kontrak, tort (termasuk kecuaian) atau sebarang tuntutan lain dalam undang-undang, sama ada atau tidak kami dimaklumkan mengenai kemungkinan kerosakan, dan walaupun ubat yang dinyatakan di sini didapati gagal dengan tujuan pentingnya.

Penafian Dan Bukan Penepian Hak

LUZ Digital Inc tidak menjamin sebarang jaminan, representasi atau jaminan apa-apa mengenai laman web dan teknologi yang berkaitan. Sebarang waranti, terma dan syarat yang berkenaan, dikecualikan, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang. Penggunaan Perkhidmatan anda adalah satu-satunya risiko anda. Perkhidmatan ini disediakan berdasarkan "AS IS" dan "SEBAGAI TERSEDIA". Perkhidmatan disediakan tanpa sebarang bentuk jaminan, sama ada secara nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jaminan tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, tidak melanggar atau pelaksanaan, kecuali sebagaimana yang diperuntukkan di bawah undang-undang mana-mana wilayah di Kanada. Dalam kes sedemikian, undang-undang wilayah hendaklah terpakai setakat yang perlu.

LUZ Digital Inc anak-anak syarikatnya, sekutu, dan pemberi lesennya tidak menjamin bahawa a) Perkhidmatan akan berfungsi tanpa terganggu, selamat atau boleh didapati di mana-mana masa atau lokasi tertentu; b) sebarang ralat atau kecacatan akan dibetulkan; c) Perkhidmatan itu bebas dari virus atau komponen berbahaya yang lain; atau d) keputusan menggunakan Perkhidmatan akan memenuhi keperluan anda.

Jika anda melanggar mana-mana Terma ini dan LUZ Digital Inc memilih untuk tidak bertindak dengan segera, atau memilih untuk tidak bertindak sama sekali, LUZ Digital Inc akan tetap berhak kepada semua hak dan remedi pada bila-bila masa kemudian, atau dalam apa-apa keadaan lain, di mana anda melanggar Terma ini. LUZ Digital Inc tidak mengecualikan mana-mana haknya. LUZ Digital Inc tidak akan bertanggungjawab terhadap mana-mana pelanggaran yang dikatakan dari Terma-terma ini disebabkan oleh keadaan di luar kawalannya. Seseorang yang bukan pihak kepada Syarat ini tidak mempunyai hak penguatkuasaan.

Anda tidak boleh menyerahkan, sub-lesen atau memindahkan mana-mana hak anda di bawah Terma ini.

Pengecualian

Seperti yang dinyatakan, di atas, sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian jaminan tertentu atau pengecualian atau had liabiliti untuk ganti rugi berbangkit atau bersampingan, maka had di atas mungkin tidak dikenakan kepada anda. undang-undang wilayah Kanada boleh memohon kepada produk dan perkhidmatan tertentu yang diberikan.

Undang-undang

Syarat-syarat ini akan ditadbir oleh, dan ditafsirkan dan dikuatkuasakan mengikut undang-undang di Wilayah Ontario dan undang-undang Kanada, yang berkenaan.

Jika mana-mana peruntukan Syarat ini adalah dianggap sebagai tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang berwibawa, maka apa-apa peruntukan selebihnya Terma ini akan kekal dalam kuasa. Terma merupakan keseluruhan perjanjian di antara kami mengenai perkhidmatan kami, dan menggantikan sebarang perjanjian terdahulu, lisan atau sebaliknya, mengenai Perkhidmatan.

Perubahan

Kami berhak, mengikut budi bicara kami sendiri, untuk mengubahsuai atau menggantikan Terma ini pada bila-bila masa. Sekiranya semakan semula menjadi bahan, kami akan membuat usaha yang munasabah untuk memberikan sekurang-kurangnya notis hari 30 sebelum sebarang terma baru berkuatkuasa. Apa yang menjadi perubahan material akan ditentukan mengikut budi bicara kami.

Dengan meneruskan untuk mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami selepas mereka semakan menjadi berkesan, anda bersetuju untuk terikat dengan terma-terma yang disemak semula. Jika anda tidak bersetuju dengan terma baru, secara keseluruhan atau sebahagian, sila berhenti menggunakan laman web dan Perkhidmatan.

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai Syarat ini, sila hubungi kami.

Menu utama