Obchodní podmínky

Poslední aktualizace: únor 21, 2019

Tyto Podmínky („Podmínky“, „Podmínky“) upravují váš vztah s webovou stránkou https://en.luz.vc/ („Služba“) provozovanou společností LUZ Digital Inc („my“, „my“, nebo „naše“).

Před použitím služby si prosím pozorně přečtěte tyto Podmínky.

Váš přístup ke Službě a její využívání jsou založeny na vašem souhlasu s těmito Podmínkami a jejich dodržování. Tyto Podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a ostatní, kteří službu využívají nebo ji používají.

Přístupem k Službě nebo jejím používáním souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami a budete akceptovat všechny právní důsledky. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, zcela nebo zčásti, nepoužívejte Službu.

Nákupy

Pokud si přejete zakoupit jakýkoli produkt nebo službu, která je k dispozici prostřednictvím Služby („Nákup“), můžete být požádáni o poskytnutí určitých informací týkajících se vaší objednávky, včetně, bez omezení, čísla vaší kreditní karty, data vypršení platnosti vaší kreditní karty, fakturační adresu a informace o vaší dopravě.

Prohlašujete a zaručujete, že: (i) máte zákonné právo používat jakoukoli kreditní kartu nebo jiný způsob platby v souvislosti s jakýmkoli Nákupem; a že (ii) informace, které nám poskytnete, jsou pravdivé, správné a úplné.

Odesláním těchto informací nám dáváte právo poskytnout informace třetím stranám za účelem usnadnění dokončení Nákupů.

Vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout nebo zrušit vaši objednávku z určitých důvodů, mimo jiné včetně dostupnosti produktu nebo služby, chyb v popisu nebo ceně produktu nebo služby, chyby v objednávce nebo z jiných důvodů.

Vyhrazujeme si právo odmítnout nebo zrušit objednávku, pokud existuje podezření na podvod nebo neoprávněnou nebo nezákonnou transakci. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné neplnění Nákupu nebo za následnou ztrátu či poškození.

Dostupnost, chyby a nepřesnosti

Abychom zajistili výjimečný servis a přesnost, pravidelně aktualizujeme produkty a služby služby.

Nemůžeme a nemůžeme zaručit přesnost nebo úplnost jakýchkoli informací, včetně cen, obrázků produktu, specifikací, dostupnosti a služeb. Vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo aktualizovat informace a opravit chyby, nepřesnosti nebo opomenutí.

I přes naše nejlepší úsilí mohou mít produkty nebo služby, které jsou k dispozici na našich Službách, chybu týkající se ceny, jsou nepřesně popsány nebo jsou nedostupné.

Můžeme zaznamenat zpoždění v aktualizaci informací o Službě a v naší reklamě na jiných webových stránkách.

Soutěže, soutěže a propagace

Jakékoli soutěže, sázky nebo jiné propagační akce (souhrnně „Promo akce“), které jsou k dispozici prostřednictvím Služby, se mohou řídit pravidly, která jsou oddělena od těchto Podmínek. Pokud se účastníte jakýchkoli Promo akcí, přečtěte si prosím příslušná pravidla a naše Zásady ochrany osobních údajů. Pokud jsou pravidla pro propagaci v rozporu s těmito Podmínkami, platí pravidla pro propagaci.

Promo akce mohou být k dispozici po omezenou dobu.

Obsah

Naše služba vám umožňuje zveřejňovat, propojovat, ukládat, sdílet a jinak zpřístupňovat určité informace, text, grafiku, videa nebo jiný materiál („obsah“). Odpovídáte za obsah, který odesíláte do služby, včetně jeho zákonnosti, spolehlivosti a přiměřenosti.

Vyvěšením obsah ke službě, dáváte nám právo a licenci používat, upravovat, veřejně předvádět, veřejně zobrazovat, reprodukovat a distribuovat takový Obsah dál a prostřednictvím služby. Zůstávají vám veškeré vaše práva k obsahu, který odešlete, zveřejníte nebo zobrazíte, nebo prostřednictvím služby a ty jsou zodpovědné za ochranu těchto práv. Souhlasíte s tím, že tato licence zahrnuje právo pro nás, aby váš obsah k dispozici ostatním uživatelům služby, kteří mohou také využít svůj obsah v souladu s těmito podmínkami.

Prohlašujete a zaručujete, že: (i) obsah je tvoje (ji vlastníte), nebo máte právo jej užívat a udělit nám práva a licence, jak je uvedeno v těchto podmínkách, a (ii) vysílání svého obsahu na nebo prostřednictvím služby neporušuje práva na soukromí, práv na ochranu osobnosti, autorská práva smluvní práva nebo jiná práva jakékoliv osoby.

Vyhrazujeme si veškerá práva ke blokovat nebo odstranit sdělení nebo materiály, které určíme jako: (a) urážlivé, pomlouvačné nebo obscénní; (B) podvodné, klamavé nebo zavádějící; (C) v rozporu se autorského práva, ochranné známky, nebo jiná práva k duševnímu vlastnictví jiné osoby nebo; (D) urážející nebo jinak nepřijatelné pro nás podle našeho uvážení.

Berete na vědomí, že tím, že jste se schopností zobrazovat a distribuovat obsah vytvářený uživateli na služby, jsme pouze působí jako pasivní prostředník pro takovou distribucí a neprovádí žádnou povinnost nebo závazek vztahující se na všechny obsahu nebo činností na služby ,

Účty

Když vytvořit účet s námi, musíte nám poskytnout informace, které jsou přesné, úplné a aktuální za všech okolností. Pokud tak neučiníte, představuje porušení podmínek, které mohou vést k okamžitému ukončení vašeho účtu na naší službě.

Nesete odpovědnost za zachování heslo, které používáte pro přístup ke službě a pro jakékoli činnosti nebo činnosti v rámci svého hesla, zda je heslo s našimi službami nebo služby třetích stran.

Souhlasíte s tím, aby neprozradili své heslo žádné třetí straně. Musíte nás okamžitě informovat poté, co se dozví o jakémkoli narušení bezpečnosti nebo neoprávněné použití svého účtu.

Nesmíte použít jako uživatelské jméno jméno jiné fyzické či právnické osoby, nebo že není v souladu se zákonem k dispozici pro použití, na známku jménem nebo ochrannou, která je předmětem jakýchkoli práv jiné fyzické či právnické osoby jiné než ty bez příslušného povolení, ani jméno, které jinak urážlivé, vulgární nebo obscénní.

Autorská práva

Respektujeme práva duševního vlastnictví ostatních. Naší zásadou je reagovat na jakékoli tvrzení, že Obsah zveřejněný na Službě porušuje autorská práva nebo jiná porušení práv duševního vlastnictví („Porušení“) jakékoli osoby.

Pokud jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni jménem jednoho z nich a domníváte se, že dílo chráněné autorskými právy bylo zkopírováno způsobem, který představuje porušení autorských práv, ke kterému dochází prostřednictvím služby, musíte své oznámení písemně zaslat na vědomí „Porušení autorských práv“ společnosti [Email chráněn] a do svého oznámení uveďte podrobný popis údajného porušení.

Můžete nést odpovědnost za škody (včetně nákladů a poplatků za právní zastoupení) za zkreslení skutečnosti, že jakýkoli obsah porušuje vaše autorská práva.

Duševní vlastnictví

Služba a veškerý obsah, včetně, ale bez omezení na text, obrázky, grafiku nebo kód, jsou majetkem společnosti LUZ Digital Inc a jsou chráněny autorským právem, ochrannými známkami, databází a dalšími právy duševního vlastnictví. Můžete zobrazovat a kopírovat, stahovat nebo tisknout části materiálu z různých oblastí Služby pouze pro vaše vlastní nekomerční účely nebo objednávat u společnosti LUZ Digital Inc. Jakékoli jiné použití je přísně zakázáno a může porušovat autorská práva, a dalších zákonů. Tyto Podmínky vám neudělují licenci k používání jakékoli ochranné známky společnosti LUZ Digital Inc nebo jejích poboček. Dále souhlasíte s tím, že nebudete používat, měnit ani odstraňovat žádná oznámení o vlastnictví z materiálů stažených ze služby.

Odkazy na jiné webové stránky

Služba může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran nebo služby, které nejsou vlastněny nebo ovládány společností LUZ Digital Inc.

Společnost LUZ Digital Inc nemá žádnou kontrolu a nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů ani za praktiky webových stránek či služeb třetích stran. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost LUZ Digital Inc nenese odpovědnost ani přímo ani nepřímo za žádnou škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajně způsobenou nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním na takový obsah, zboží nebo služby, které jsou k dispozici na webových stránkách společnosti. nebo prostřednictvím takových webových stránek nebo služeb.

Důrazně doporučujeme přečíst si podmínky a zásady ochrany soukromí jakýchkoli webových stránek či služeb třetích stran, které navštívíte.

Ukončení

Můžeme ukončit nebo pozastavit přístup k okamžitému naší službě, bez předchozího upozornění nebo závazku, z jakéhokoliv důvodu, včetně, bez omezení, v případě porušení smluvních podmínek.

Všechna ustanovení Podmínek platí i po ukončení, včetně, bez omezení vlastnických ustanovení, zřeknutí se záruk, odškodnění a omezení odpovědnosti.

Po ukončení vaše právo používat Službu bude okamžitě ukončeno. Chcete-li ukončit svůj účet, můžete jednoduše přestat používat službu.

Odškodnění

Souhlasíte, že odškodníte, obhajujete a neškodíte společnosti LUZ Digital Inc, jejím ředitelům, vedoucím pracovníkům, ředitelům, zástupcům, zaměstnancům, dodavatelům, poskytovatelům licencí, nabyvatelům licence, dodavatelům a zástupcům, a to od jakýchkoli nároků, ztrát, škod, povinností, nákladů, akcí nebo Požadavky.

Mezi ně patří, ale nejsou omezeny na: (a) právní a účetní poplatky vyplývající z vašeho používání služby; (B) vaše porušení některého z těchto Podmínek; (C) něco zveřejníte nebo nahrát na služby; a (d) jakákoliv činnost související s vaším účtem. To zahrnuje jakýmkoli nedbalým nebo protiprávní jednání ze strany vás, osoba nebo subjekt přístup ke službě pomocí svého účtu, zda je tento přístup získat prostřednictvím podvodných či nezákonných prostředků.

Omezení odpovědnosti

Společnost LUZ Digital Inc, její ředitelé, zaměstnanci, partneři, zástupci, dodavatelé nebo přidružené společnosti nenesou odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, přímé ani nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo represivní škody, včetně hospodářských ztrát, ztrát nebo ztrát. poškození elektronických médií nebo dat, goodwillu nebo jiných nehmotných ztrát vyplývajících z (i) vašeho přístupu k Službě nebo jejího využívání; (ii) vaší neschopnosti přístupu ke Službě; (iii) jakékoli chování nebo obsah jakékoli třetí strany nebo služby související s Službou; (iv) jakýkoli obsah získaný ze Služby nebo prostřednictvím Služby; a (v) neoprávněného přístupu k vašim přenosům nebo obsahu, použití nebo změně vašich přenosů nebo obsahu, ať už na základě záruky, smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti) nebo jakéhokoli jiného právního nároku, bez ohledu na to, zda jsme byli informováni o možnosti takovéhoto přenosu. škody, a to i v případě, že se zjistí, že náprava uvedená v tomto dokumentu nesplnila svůj základní účel.

Disclaimer A Non-Zbavení práv

Společnost LUZ Digital Inc neposkytuje žádné záruky, záruky ani záruky jakéhokoli druhu, pokud jde o webové stránky a související technologie. Jakékoli údajně platné záruky, podmínky a podmínky jsou vyloučeny v plném rozsahu povoleném zákonem. Vaše užívání Služby je na vaše vlastní riziko. Služba je poskytována na bázi „AS IS“ a „AS AVAILABLE“. Služba je poskytována bez jakýchkoli záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk vztahujících se k obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování nebo průběhu plnění, s výjimkou případů, kdy to stanoví zákony jakéhokoli státu. provincie v Kanadě. V takových případech platí v nezbytném rozsahu zemský zákon.

LUZ Digital Inc její dceřiné společnosti, přidružené společnosti a její poskytovatelé licence nezaručují, že a) služba bude fungovat nepřetržitě, bezpečně nebo bude k dispozici v jakémkoli konkrétním čase nebo místě; b) veškeré chyby nebo závady budou opraveny; c) služba je bez virů nebo jiných škodlivých složek; nebo d) výsledky používání Služby budou splňovat vaše požadavky.

Pokud porušíte některou z těchto Podmínek a společnost LUZ Digital Inc se rozhodne neprodleně jednat, nebo se rozhodne, že nebude jednat vůbec, společnost LUZ Digital Inc bude mít i nadále právo na všechna práva a nápravná opatření v jakémkoli pozdějším termínu nebo v jakékoli jiné situaci, kdy porušení těchto Podmínek. LUZ Digital Inc se nevzdává žádného ze svých práv. LUZ Digital Inc nenese odpovědnost za jakékoli údajné porušení těchto Podmínek způsobené okolnostmi, které nemůže ovlivnit. Osoba, která není smluvní stranou těchto Podmínek, nemá práva na výkon.

Nesmíte postoupit, sublicencovat nebo jinak převést některý z vašich práv vyplývajících z těchto Podmínek.

vyloučení

Jak bylo uvedeno výše, některé jurisdikce nedovolují vyloučení určitých záruk nebo vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, takže výše uvedená omezení nemusí vztahovat na Vás. Provinční zákony Kanady se mohou vztahovat na některé produkty a poskytované služby.

Rozhodné právo

Tyto Podmínky se řídí a vykládají a vynucují v souladu se zákony v provincii Ontario a příslušnými zákony Kanady.

Pokud se některé ustanovení těchto Podmínek shledáno neplatným nebo nevynutitelným soudem kompetentní jurisdikce, pak zbývající ustanovení těchto Podmínek zůstanou v platnosti. Tyto Podmínky tvoří úplnou dohodu mezi námi týkající se naší služby, a nahrazují veškeré předchozí dohody, ústní ani jinou, ohledně služby.

Změny

Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení kdykoli změnit nebo nahradit tyto Podmínky. Pokud je revize materiálem, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom poskytli alespoň 30 dnů předem, než budou platné nové podmínky. To, co představuje podstatnou změnu, bude určeno na základě našeho vlastního uvážení.

Tím, že vstoupíte nebo používání této služby poté, co tyto revize vstoupí v platnost, souhlasíte, že jste vázáni změněnými podmínkami. Pokud nesouhlasíte s novými podmínkami, a to zcela nebo zčásti, prosím, přestat používat webové stránky a služby.

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto podmínek, kontaktujte nás.

Hlavní menu